int rad = 1;
float xpos, ypos;

float xspeed = 2.2;
float yspeed = 2.2;
int maxspeed = 5;

int xdirection = 1;
int ydirection = 1;

int backgroundColor = 255;
int maxcolor = 255;
int mincolor = 0;

color dotcolor = color(200, 200, 200);

void setup()
{

size(1366, 768);  <— Tu można wpisać rozdzielczość dla własnego wyświetlacza / Here you can type the resolution for your screen

noStroke();
frameRate(30);
ellipseMode(RADIUS);

xpos = width/2;
ypos = height/2;
}

void draw()
{
background(backgroundColor);

xpos = xpos + ( xspeed * xdirection );
ypos = ypos + ( yspeed * ydirection );
if (xpos > width-rad || xpos < rad) {
xdirection *= -1;
xspeed = random(maxspeed) + 1;
dotcolor = color(random(mincolor,maxcolor), random(mincolor,maxcolor), random(mincolor,maxcolor));
}
if (ypos > height-rad || ypos < rad) {
ydirection *= -1;
yspeed = random(maxspeed) + 1;
dotcolor = color(random(mincolor,maxcolor), random(mincolor,maxcolor), random(mincolor,maxcolor));
}
fill(dotcolor);
rect(xpos,ypos,rad,rad);
}
boolean sketchFullScreen() {
return true;
}

——————————————

Gdyby każdy piksel  (w najmniejszym nawet telefonowym wyświetlaczu, który obsługuje zdjęcia) wyświetlał losową barwę (zakładając, że każdy układ może pojawić się tlyko raz), w końcu ujrzelibyśmy nie tylko wszystkie istniejące obrazy świata, ale i wszystkie MOŻLIWE obrazy świata, czyli także PRZYSZŁOŚĆ.

Niestety, praktycznie niemożliwe jest doczekanie się wyłonienia czegokolwiek z pikselowego chaosu.
Romantyczny program przedstawia jeden samotny piksel, obijający się od granic wyświetlacza
i zmieniający kolor przy każdym uderzeniu
(czego nie widać na mojej dokumentacji, ale można sobie skopiować kod i odtworzyć w darmowym processingu)

________________________
Processing, wyświetlacz, 2012


If every pixel (even of the smallest cellphone, which is able to screen the photos) would light a random color (assuming that every combination can appear just once), finally we could see not only all existing images of the world, but also all POSSIBLE images of the world, including FUTURE.

Unfortunately, in one’s life it’s impossible to wait for any order in this pixelate chaos.
This romantic program presents a solitare pixel, bouncing on the borders of the screen, changing its colours with every hit
(which you cannot see on my documentation, but you can copy the code and play it in your device if you download free processing software)

Processing, screen, 2012